Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Historia zmian w systemie ZSMOPL

Link do ostatniej wersji specyfikacji komunikatów:

https://www.csioz.gov.pl/interoperacyjnosc/interfejsy#c631

ZMIANY W WERSJI 1.15.0

 • Dodano kolumnę ‘data komunikatu’ na portalu,
 • Ograniczono możliwość przesyłania zgłoszeń braków przez hurtownie farmaceutyczne,
 • Przesłanie ilości lub wartości mniejszej niż zero będzie odrzucane jako błąd na poziomie schematu komunikatu (XSD),
 • Poprawiono opisy komunikatów błędu TROSPOZ44, KM2 i KM3,
 • Zniesiono wymagalność podawania nazwy kontrahenta w przypadku gdy jest on apteką, hurtownią lub podmiotem leczniczym,
 • Wyłączono reguły TROSPOZ33 i TROSPOZ35.
 • W Poprzedniej wersji 1.14.0, reguły TROSPOZ76 i TROSPOZ77 zwracały Ostrzeżenie. Reguły te od wersji 1.15.0 będą powodowały odrzucanie komunikatów. Reguły zostały dodane z powodu błędów w komunikatach dotyczących sprzeczności w polach:
  <stanIloscDostepny> - <stanIloscDostepnySeria>
  oraz
  <stanIloscWstrzWycof> - <stanIloscWstrzWycofSeria>
  Reguły sprawdzają, czy pole <stanIloscDostepnySeria> nie zawiera stanu większego niż <stanIloscDostepny>. Pole <stanIloscDostepny> dotyczy stanu dostępnego wszystkich serii dla produktu (EAN-u) posiadanego przez podmiot (tak samo dla produktów wstrzymanych lub wycofanych), pole <stanIloscDostepnySeria> tylko dla konkretnej serii tego produktu.

ZMIANY W WERSJI 1.14.0

 • Dodano historię zmian dostępną pod linkiem „Historia zmian” na górnej belce ekranu.
 • Zostaje wprowadzona wymagalność numerów serii i daty ważności serii dla wszystkich komunikatów OS
 • W związku z powyższym zmodyfikowano działanie reguł TROSPOZ71 oraz TROSPOZ75 na następujące:
  • TROSPOZ71 Nie podano numeru serii.
  • TROSPOZ75 Nie podano daty ważności serii.
 • W trosce o jakość przesyłanych danych wprowadzono następujące nowe reguły walidacyjne:
  • TROS48 - Podana data transakcji odnosi się do przyszłości.
  • TROS49 - Podana data dokumentu korygowanego odnosi się do przyszłości lub podana data dokumentu korygowanego jest późniejsza niż data dokumentu korygującego.
  • TROSPOZ77 - Stan wstrzymany serii nie może być większy od stanu wstrzymanego produktu.
   TROSPOZ76 - Stan dostępny serii nie może być większy od stanu dostępnego produktu.
 • Dodano opcjonalną możliwość umieszczenie w komunikacie elementu deklarującego datę komunikatu <dataKomunikatu> w formacie RRRR-MM-DD.
 • W związku z powyższym wprowadzono następujące reguły walidacyjne w przypadku gdy w komunikacie element <dataKomunikatu> jest użyty:
  • KM6 - Data komunikatu jest z przyszłości.
  • TROS50 -  Data transakcji nie jest zgodna z datą komunikatu.
 • Dodano informacje o numerze komunikatu i numerze transakcji na ekranach z błędów w transakcji.
 • Uzupełniono odpowiedzi getStatus o informacje o <wartoscBledna>.
 • Słownik rodzajów transakcji dostępny na ekranie wyszukiwania transakcji w komunikacie rozszerzono o rodzaje transakcji planów dostaw i zgłoszeń braków.
 • Wyłączono następujące reguły:
  • TRPD7 - Nie podano wymaganego uzasadnienia wstrzymania lub zakończenia dostaw dla transakcji w rodzaju "wstrzymanie dostaw" (WS) lub "zakończenie dostaw" (ZA).
  • TRP6 - Podano datę końcową transakcji, która nie jest wymagana dla transakcji w rodzaju "wznowienia dostawy" (WZ) oraz "zakończenia dostaw" (ZA).

ZMIANY W WERSJI 1.13.0

 • Zmiana w zakresie dodawania konta nowego użytkownika do podmiotu raportującego. Oprócz loginu konieczne będzie podanie także imienia i nazwiska.
 • Zmiany na ekranie Komunikaty, Zgłoszenia braków oraz Użytkownicy. Użytkownik będzie miał dostęp do wszystkich danych z poziomu podmiotu raportującego bez względu na kontekst logowania.
 • Zmiany w zakresie statusów komunikatów. Status wycofany został zarezerwowany dla wycofywanych komunikatów poprawnych/poprawnych z ostrzeżeniem. Wycofanie błędnego komunikatu nie będzie zmieniało jego statusu.
 • TROS12 dotyczący błędnego identyfikatora apteki zostaje zmieniony z ostrzeżenia na błąd.
 • Zmiany w zakresie podmiotów leczniczych. Podmioty lecznicze prowadzące apteki szpitalne i działy farmacji zostały połączone w jeden, wspólny rodzaj podmiotów: podmiot prowadzący działalność leczniczą. W okresie przejściowym raportowanie jako podmiot typu PA lub PF pozostaje bez zmian i jest nadal możliwe.

ZMIANY W WERSJI 1.12.1

 • Wyświetlanie listy komunikatów z ostatnich 7 dni po kliknięciu kafelka „Komunikaty”.
 • Wyświetlanie adresów podmiotów odpowiedzialnych w trakcie wyboru kontekstu podczas logowania.
 • Poprawienie działania reguły KM4.
 • Sprawdzanie czasu ostatniej aktywności użytkownika w czasie pracy na wielu kartach (automatyczne odświeżanie czasu).

ZMIANY W WERSJI 1.12.0

 • Użytkownikom podmiotów leczniczych dodano możliwość zgłaszania braków produktów leczniczych poprzez kafelek „Zgłoszenia braków”.
 • Dodano na ekranie startowym klauzulę informacyjną RODO.
 • Wyłączono działanie następujących reguł:
  • TROS5,
  • TROSS8,
  • TROS10,
  • TROS15,
  • TROS27.
 • Wprowadzono regułę KM4, która będzie odrzucać duplikaty komunikatów.
 • Dodano reguły, które odrzucają numery EAN z niepoprawną sumę kontrolną:
  • TRZB3,
  • TRPD2.
 • Zmieniono działanie reguł z błędu na ostrzeżenie:
  • TROSPOZ33,
  • TROSPOZ35.
 • Zmieniono działanie reguły TROS12 – dotyczącej identyfikatora apteki – z ostrzeżenia na błąd.
 • Poprawiono działanie reguły KM3. W przypadku błędnego numeru komunikatu, numer ten będzie pojawiał się jako błędna wartość.
 • Poprawiono treść opisu następujących reguł:
  • TROS2,
  • TROS9,
  • TROS12,
  • TROS13,
  • TROS14,
  • TROS31,
  • TROSPOZ32,
  • TROSPOZ33,
  • TROSPOZ37,
  • TROSPOZ38,
  • TROSPOZ39,
  • TROSPOZ40,
  • TROSPOZ41,
  • TROSPOZ42,
  • TROSPOZ70,
  • TROSPOZ75,
  • TRPD1,
  • TRZB1.

ZMIANY W WERSJI 1.11.0

 • Wprowadzono zmiany w zakładce Komunikaty. Lista komunikatów będzie się wyświetlać dopiero po wybraniu nawet jednego kryterium i kliknięciu przycisku „Szukaj”.
 • W przypadku transakcji IR+ oraz IR- przesłanie pozycji bez numeru serii lub bez daty ważności serii nie będzie wywoływało błędu.

ZMIANY W WERSJI 1.10.4

 • Wprowadzono obligatoryjność podawania numeru i daty serii.

ZMIANY W WERSJI 1.10.3

 • Poprawiono wyświetlanie adresów aptek i hurtowni na ekranie logowania.
 • Poprawiono wyświetlanie adresów aptek i hurtowni na górnej belce ekranu.
 • Dodano adresy aptek i hurtowni na widoku miejsc pracy w zakładce „Moje konto”.

ZMIANY W WERSJI 1.10.2

 1. Poprawiono wyświetlanie komunikatów błędów w przypadku, gdy w danej pozycji występował w sumie więcej niż jeden błąd lub ostrzeżenie.
 2. Poprawiono wyświetlanie informacji o identyfikatorze biznesowym podmiotu odpowiedzialnego. Na ekranie widoku „Moje konto” w polu ID będzie wyświetlał się numer NIP.

ZMIANY W WERSJI 1.10.1

 • Wprowadzono poprawkę umożliwiającą podanie w transakcji IR+ i IR- ilości równej 0.

ZMIANY W WERSJI 1.10.0

 1. Skrócono minimalny akceptowalny okres planu dostaw do 3 miesięcy.
 2. Poprawiono błąd wyświetlania adresów na ekranie logowania.
 3. Poprawiono błąd utrudniający przesyłanie zgłoszeń błędów przez podmioty lecznicze.
Ten serwis korzysta z plików cookies. Brak ograniczenia lub wyłączenia cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na takie korzystanie (szczegółowe informacje znajdują się w Polityce cookies)