Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi

Deklaracja dostępności

Centrum e-Zdrowia (CeZ) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZSMOPL.

Data publikacji strony internetowej: 2019-04-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-22.

Status pod względem zgodności z ustawą

System operacyjny dostępny po zalogowaniu jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

W systemie występują m. in. błędy:

  • brak wersji responsywnych, pusta treść atrybutu alt obrazku logo w stopce,
  • w autorskim trybie kontrastowym nie widać elementów nawigacyjnych służących do sortowania wyników wyszukiwania,
  • wiele elementów nawigacyjnych o tych samych treściach kierujących do różnych zasobów np. "Podgląd", "Wybierz" etc.,
  • brak anonsowania stanu aplikacji po użyciu wyszukiwarek,
  • brak pełnej obsługi serwisu za pomocą klawiatury np. "Wskaż produkt",
  • brak możliwości zamknięcia okna modalnego z informacją o wersji podczas nawigacji za pomocą klawiatury.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono 2024-03-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji 2024-03-05.Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marcin Luboń, adres poczty elektronicznej: media@cez.gov.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna


Centrum e-Zdrowia
ul. Stanisława Dubois 5A
00-184 Warszawa

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Jedno wejście od strony ul. Stanisława Dubois jest wejściem do CeZ, natomiast drugie wejście znajduje się od strony Józefa Lewartowskiego i prowadzi do innych firm, mających siedzibę w budynku.

Recepcja znajduje się na wprost głównego wejścia. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami. Istnieje możliwość schowania ramion kołowrotków (sterowane z pulpitu zdalnego przez ochronę) zamontowanych w bramce, co umożliwi przejazd wózka.

Korzystanie z windy jest możliwe dla osób poruszających się na wózkach.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na 0, I, II i III piętrze.

W okolicy budynku wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami znajdujące się przed budynkiem od ulicy Stanisława Dubois oraz 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na sąsiedniej ulicy Józefa Lewartowskiego naprzeciwko marketu spożywczego (po przeciwnej stronie ulicy z budynkiem).

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, po okazaniu certyfikatu stwierdzającego, iż zwierzę jest przeszkolone jako pies asystujący i posiada wszystkie aktualne badania weterynaryjne.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a (za wyjątkiem windy, gdzie przyciski posiadają oznaczenia w tym alfabecie). Nie ma również oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

W recepcji i innych miejscach nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.Ten serwis korzysta z plików cookies. Brak ograniczenia lub wyłączenia cookies w przeglądarce internetowej oznacza zgodę na takie korzystanie (szczegółowe informacje znajdują się w Polityce cookies)